Likumi

Ceļu satiksmes tiesiskais pamats ir Ceļu satiksmes likums un citi likumi, Ceļu satiksmes noteikumi un citi Ministru kabineta normatīvie akti, valsts standarti, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībvalsts ir Latvija. Ceļu satiksmes kārtību Latvijā nosaka Ministru kabinets, apstiprinot Ceļu satiksmes noteikumus.
(Ceļu satiksmes likuma 3. pants.)

Ceļu satiksmes likums – nosaka ceļu satiksmes norises un ceļu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus Latvijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām piederošo mantu un regulē mehānisko transportlīdzekļu īpašuma, turējuma un lietošanas tiesību iegūšanu, kā arī transportlīdzekļu īpašnieku, turētāju un lietotāju atbildību. http://www.likumi.lv/doc.php?id=45467&mode=KDOC

Likums „Par autoceļiem” – reglamentē autoceļu lietošanu, pārvaldi, aizsardzību un attīstību. http://www.likumi.lv/doc.php?id=65363&mode=KDOC

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss – nosaka kāda darbība atzīstama par administratīvo sodu, kāda institūcija un kādā kārtībā var uzlikt sodu kādai personai, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu. APK desmitā “a” nodaļa „Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē” nosaka sodus par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē. http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648&mode=DOC

Ceļu satiksmes izpēte SIA , 2007